תנאים והגבלות

1.      פרשנות:

1.1  הגדרת המונחים "ההגבלות" ו"הכללים" כמפורט בהמשך.
1.2  הגדרת הכותרות במסמך זה נועדה לנוחיות הקורא ואין בה כדי להשפיע על המשמעות או הפרשנות של התנאים וההגבלות המפורטים להלן.
1.3  ההתייחסות ל 'מסמכים', 'רישומים', 'ספרים', ו'מידע' כוללת: מידע האצור בתוכנות מחשב, דיסקים, רישומים וכל מכשיר קריאה אחר ו/או כל צורת שמירת רישומים שאינה מאפשרת קריאה אך מאפשרת הפקת חומר קריאה.
1.4  פירוש המילה 'כולל' הוא 'כולל ללא הסתייגויות'.
1.5  מילים בעלות אופי טכני יפורשו בהתאם לשימוש המילולי המקובל בקרב העוסקים בתחום (מילים שגורות היטב).
1.6  בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים לחוזה, המסמכים המכוננים את ההסכם דנא יהיו בעלי קדימות לפי הסדר הבא:
1.6.1        הסכם התקשרות מפורט (אם בכלל) שהוסכם בין הצדדים.
1.6.2        מסמך תנאים והגבלות זה.
1.6.3        בכל מקרה בו הסכם ההתקשרות חסר תנאי או הגבלה או כלל – יראה כאילו מסמך התנאים וההגבלות הזה משלים אותו.
1.7  'מידע חסוי' כוונתו מידע (בכל צורה) החסוי ללקוח או לנו אשר נחשף בפנינו או שנחשף בפני הלקוח במסגרת מתן שירותים ללקוח. 
1.8  'זכויות יוצרים' משמעותם כל זכות ומתייחסים לכל פטנט, זכויות העתקה, זכויות במאגר נתונים, עיצוב רשום, זכויות עיצוב, מודל שירותים, סמל מסחרי, שם מוצר, שם שירות, שם מסחר, שם עסק, שם של שבב טכנולוגי, בקיאות או מידע חסוי, זיכרון תרגומי וכל זכות אחרת בכפוף לכל מידע עסקי, תעשייתי או אינטלקטואלי, בין אם הוא ניתן לרישום או לאו וכוללים את כל הזכויות המתייחסות לזכויות מסוג זה.
1.9  'הזמנה' כוונתה הזמנה לשירותים המסופקים על ידינו מעת לעת.
1.10 'עבודה מקורית' כוונתה למסמכים, לקבצים, חומרים ועבודות המסופקים על ידך לשם ביצוע השירותים.
1.11 'שירותים' משמעותם שירותי תרגום המבוצעים על ידי "קונביז מ.ד.ס בע"מ המפעילה את אתר Trans-That.co.il שירותי תרגום".
1.12 'עבודה מתורגמת' הכוונה למסמכים, קבצים, חומרים ועבודות מתורגמות המיוצרות מהעבודה המקורית אשר הוגשה לנו בהתאם להנחיותיך במידה וניתנו ואף במידה שלא ניתנו, אשר מסופקים לך על ידינו.
1.13 'אנחנו, שלנו' כוונתם ל "קונביז מ.ד.ס בע"מ המפעילה את אתר Trans-That.co.il שירותי תרגום" אשר משרדה רשום בכפר ויתקין 323.
1.14 'אתה, שלך' כוונתם למקבל השירות, לחברה, פירמה, גוף או אדם אשר להם אנו מספקים את השירותים ו/או את תוצרי העבודה.
1.15 'תוצרי עבודה' כוונתו לכל התוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידינו.
1.16 'הסכם התקשרות' כוונתו להצעת מחיר או טופס הזמנה בין הלקוח לבינינו אשר מכיל את הזמנת הרכישה מהלקוח, או בכל אמצעי אחר המפנה למסמך תנאים והגבלות זה אשר מפורסם באתר האינטרנט שלנו.
1.17 כל הנכתב במסמך זה או בפרסום אחר שלנו בלשון זכר, נכתב כך לשם נוחיות הקריאה בלבד אך פונה הוא לשני המינים כאחד.

2.      כללי:

2.1  שאלות ובירורים אינם מחייבים ואינן יוצרים התקשרות מצידנו והסכם ההתקשרות יתממש רק כאשר נוציא אישור בכתב (הן באמצעי דיגיטלי והן באמצעי פיזי) להזמנת העבודה שלך או לחליפין, לאחר אספקת עבודת התרגום לך.

2.2  הסכם ההתקשרות יהיה כפוף לתנאים והגבלות אלו. במקרה של סתירה בין תנאי ההתקשרות בהסכם ההתקשרות לבין האמור במסמך זה, הוראות מסמך זה יגברו. כל שינוי בהסכם ההתקשרות חייב להיות חתום ומאושר בכתב על ידי מנהל החברה.
2.3  אפשרות העברת שאלות בכתב ניתנת על בסיס העובדה שתנאי ההצעה המצויינים יישארו תקפים, למשך 30 יום, להוצאת הזמנת עבודה, מיום העברת השאלות על ידינו.
2.4  שאלות ניתנות על בסיס תיאורך את מקורות החומר, מטרת התרגום וכל הוראה אחרת שנתת. שאלות מסוג זה יכולות לשפר בכול זמן אם, לדעתנו, התיאור של מקור החומר לא מדויק או בלתי ראוי במידה ניכרת. 
2.5  מידע המסופק בעלוני הפרסום, קטלוגים, אתרי האינטרנט שלנו או כל חומר שיווקי ומפורסם אחר הוא תאור כללי בלבד ולא מהווה חלק מהסכם ההתקשרות.
2.6  תנאים וכללים אלו תקפים לכל השירותים המסופקים לך אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים  כי על אף האמור במסמך תנאים והגבלות זה, חלים הוראות אחרים ובכפוף לחתימת מנהל החברה.

3.      מחיר ותשלום:

3.1  אלא אם צוין אחרת, המחירים הם בשקלים חדשים. אנחנו נספק קבלה/חשבונית הכוללת את כל המיסים וההוצאות אשר אנו מחויבים לגבות על פי חוק אם וכאשר. כמו כן, תחוייב לשלם כל קנס או ריבית על מיסים אלו אשר ניתנים לתשלום על ידינו כתוצאה מעיכובים בתשלום מיסים אלו.
3.2  הנחות נכללות במחירים המצוינים תקפות אך ורק באופן תשלום מיידי. על כל תשלום מאוחר יותר או שעוכב מכל סיבה אחרת לא ינתנו הנחות למעט אם הוסכם בכתב בין הצדדים.

3.3  המחיר אינו כולל משלוח לכתובת המצוינת בהצעת המחיר שלנו או באישור ההזמנה למעט אם נרשם אחרת בהסכם השירותים.
3.4  הסכמי שירותים במטבע אחר מאשר שקל חדש מבוססים על שער החליפין בזמן הזמנת העבודה ואלא אם צוין אחרת בהסכם בין הצדדים, לאחר 30 יום המחיר יכול להיות נתון לבחינה מחודשת כלפי מעלה או מטה במידה ושער החליפין יהיה שונה במועד הנפקת הקבלה/חשבונית.
3.5  בתשלום במטבעות אחרים שער החליפין יקבע על פי השער שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום המצוין.
3.5. לשירותים הנמשכים עד 30 יום תסופק הקבלה/חשבונית עם סיום העבודה ובכל מקרה רק לאחר ביצוע התשלום בפועל.
3.6  יובהר כי במידה ותשלום לא התקבל 30 יום לאחר המועד שנקבע בהסכם ההתקשרות בין הצדדים, יעודכן הסכום לתשלום בתוספת של 10% לחשבון המקורי. כמו כן, במידה ולאחר 60 יום לא התקבל הסכום לתשלום, יעודכן הסכום לתשלום בערך של 10% נוספים מהסכום שהיה על הלקוח לשלם לאחר 30 הימים הראשונים. 
3.7  אי ביצוע תשלום כל קבלה/חשבונית בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל או התנאים המצוינים בהסכם ההתקשרות, יזכו אותנו להשהות עבודות נוספות הן באותה הזמנה ו/או כל הזמנה אחרת ממך, ללא פגיעה בכל זכות אחרת העומדת לנו.
3.8  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות ריבית פיגורים על חשבונות, ריבית שכזו תחושב מדי יום על סכום החוב בגובה של 5% מעל לריבית המפורסמת על ידי בנק ישראל. 

4.      אספקה:

4.1  תאריכים לאספקת העבודה המתורגמת, או התאריכים לביצוע השירותים הם מוערכים בלבד ואלא אם במפורש הוסכם על ידינו, זמן הוא לא המהות באספקה או עשייה, שום עיכוב לא יהווה לך זכאות לדחות כל אספקה, תשלום, עשייה או להתכחש לחוזה.

4.2  לא נהיה חייבים בכל נסיבות שהן להשלכות של איחור באספקה או עשייה אם אורך האיחור לא יעלה על 10% מאורך הזמן המוסכם  או שני ימי עסקים,הארוך מביניהם, במהלכה התבצעה העבודה ובהתאם לחוזה ההתקשרות שבין הצדדים. כמו כן לא תעמוד למזמין טענת איחור באספקת העבודה המוגמרת אם הכישלון הוא תוצאה של אספקה או עשייה מאוחרת או חוסר אספקה או חוסר בעשייה על ידי ספקים או קבלני משנה, חוסר בכוח עבודה, כוח עליון, שריפה, תנאי מזג אויר חריגים, כשלי תעשייה, מעשי איבה, החלטת או התערבות ממשלה (בין אם היא בעלת תוקף חוקי ובין אם לאו) או מכול סיבה אחרת בין אם מעבר לשליטתנו או סיבה בלתי צפויה או סיבה יוצאת דופן. 
4.3  הפקדה או אספקה בידי שליח (כולל דואר אלקטרוני, פקס ודואר) למטרת העברה ללקוח משמעותם למטרות החוזה, אספקה לך. כל סיכון ואחריות על העבודה המתורגמת יעברו אליך עם המסירה. 
4.4  אנו רשאים למסור ולספק את המוצר בחלקים או מקטעים בכמויות בהתאם לשיקול דעתנו המקצועי הסביר. חלקים או מקטעים אלו לא יהוו התחייבות נפרדת ולא יהוו הפרת חוזה ולא יעניקו לך את הזכות לבטל חלקים או מקטעים עוקבים או לדחות את הסכם ההתקשרות בשלמותו.    

5.      האחריות והמחויבויות שלנו:

5.1   אנו עושים ככל שביכולתנו לגייס עובדים מהשורה הראשונה תוך הצבת סטנדרטים גבוהים.

5.2   אנו מתחייבים להשתמש בכל כישור ואמצעי סבירים בבחירת המתרגמים, פרשנים וכל כוח אדם אחר על מנת לייצר את העבודה המתורגמת ולבצע את השירות על הצד הטוב ביותר.
5.3  יצויין כי אנו עורכים בדיקות איכות באופן אקראי כדי לבקר את איכות העבודות היוצאת מידי עובדינו.

5.4 יצויין כי אנו עושים ככל העולה בידינו כי העבודות המתורגמות יבוצעו על-ידי מתרגם הדובר את שפת היעד כשפת אם, ככל שהדבר ניתן. ייתכן כי מפאת סיבות שונות, תתבצע העבודה על-ידי עובד שאינו דובר את השפה כשפת היעד, וזאת מבלי לפגוע בסטנדרטים הגבוהים שהצבנו.
5.5   יובהר כי במידה והוצג בפנינו מצג שווא מוטעה אשר בוצע בתום לב או שלא,  בין אם בהצהרה שניתנה לנו או בשמנו עובר להסכם ההתקשרות, לא נהיהאחראים כלפי הלקוח  וכמו כן לא תהיה זכאי לבטל את תוקפו של הסכם ההתקשרות עימנו על בסיס זה.  
5.6   אנו לא מעניקים אחריות כי עבודת התרגום תהיה תואמת את צרכיך הספציפיים. בנוסף, אלא אם כן סוכם מראש, אנו לא מעניקים אחריות שהתוצאה של כל עבודת תרגום הנשלחת לך תהיה בעלת פרשנות אחידה או נקייה מטעויות. יתרה מכך, אנו לא מעניקים אחריות או מתחייבים לכל ייצוג בנוגע לשימוש בעבודת התרגום במונחים של דיוקם, נכונותם, הסתמכות עליהם  או כל צורה אחרת.
5.7   אתה מודע ומקבל את העובדה כי לא נוכל להבטיח שכל עבודה מקורית או מתורגמת המוגשים על ידך או לך באינטרנט תהיה מוגנת מפני יירוט והעתקה, אפילו שזו הוגשה באופן מוצפן. אתה מקבל את העובדה שאין לנו כל אחריות לאובדן, השחתה או יירוט של כל עבודה מקורית או מתורגמת.  
5.8   במקרה של מוות או פציעה כתוצאה מרשלנות שלנו ובכפוף לפסקה 5.8, אחריותנו כלפיך הינה בכפוף לתנאי השירות ו/או העבודה המתורגמת תהיה מוגבלת כדלהלן:
5.8.1        אנו לא נישא באחריות להפסדים של רווחים, עסקים, חוזים, תגמולים, נזק למוניטין או לרצונך הטוב, חסכונות צפויים, ו/או בכול מקרה לכל הפסד או נזק נסיבתי ולא ישיר.
5.8.2        האחריות הכוללת שלנו כלפיך, בהתאם להסכם השירותים, הינה מוגבלת, בגין השירותים או העבודה המתורגמת ולא תחרוג מהמחיר שמיועד לתשלום לנו לפי הסכם השירותים, לכל טענה או תובענה שלא תהיה.
5.9   אתה מחויב להודיע לנו בתוך 30 יום ממועד אספקת העבודה המתורגמת אם מתעוררת כל טענה או תובענה הנוגעת לאספקת השירות או העבודה המתורגמת, ביחד עם פירוט מלא של הטענות או התובענות על כל אי הדיוקים, לכאורה, ועל איזה בסיס הן נטענות. אנו מצידנו  נדאג לתקן את אי הדיוקים לכאורה אשר נראים לנו מוצדקים והכל במסגרת ידיעתנו המקצועית. בכול מקרה, אנו לא נוחזק כמחויבים כלפיך אם תכשל במתן הודעה בדבר כל טענה או תובענה בתוך זמן סביר ממועד אספקת השירות או העבודה המתורגמת.
5.10 בשום מצב, כל טענה או תובענה לא יהוו עילה לעיכוב תשלום.

6        עבודות מתורגמות יהיו מוגבלות בהתאם למגבלות הבאות:

6.1   אנו לא נוחזק אחראים להפסד רווחים, עסקים, חוזים, הכנסות, נזקים למוניטין או רצון טוב, חסכונות צפויים מראש ו/או כל הפסד נסיבתי או בלתי צפוי או נזקים בכל מקרה.

6.2   אחריותנו המלאה כלפיך, תחת כל חוזה, כוללת אך אינה מוגבלת לשירות והעבודה המתורגמת ולא תחרוג מהמחיר המשולם לנו על ידיך תחת הסכם ההתקשרות אליו מיוחסות הטענות.
6.3   עליך להודיענו במסגרת של 30 יום ממועד אספקת העבודה המתורגמת על כל טענה המתעוררת מאספקת השירות ו/או העבודה המתורגמת, בצירוף פירוט מלא של הטענה או התובענה. בכל מקרה, אנו לא נוחזק אחראים כלפיך אם תיכשל במתן הודעה על כל טענה או תובענה תוך זמן סביר ממועד אספקת השירות או העבודה המתורגמת.

7        האחריות והחבות שלך:

 7.1   אתה מצהיר ומתחייב כי החומרים המוגשים לנו על ידך לא יכללו כל חומר גס, חומרי נאצה, חומר משמיץ ולא (באופן ישיר או עקיף) יפרו את זכויות היוצרים של כל צד שלישי, וכל נזק אשר יגרם בהקשר זה באופן ישיר או עקיף, יזקף על חשבונך או על חשבונו של כל אדם אחר, חברה, פירמה.

7.2 אתה (עבור פסקה זו התיבה "אתה" תכלול את כל אחת מהחברות המיוחסות או משויכות אליך) מתחייב שלא לפתות, להעסיק, או לנסות לשדל אחד מעובדינו המועסקים על ידינו או להשתמש בשירותיו של מתרגם או פרשן אשר סיפק את השירות ו/או עבודות מתורגמות עבורך בשמנו, תחת החוזה. במקרה של הפרת סעיף זה, אתה מסכים לשלם לנו מיידית סכום השווה לגמול המצטבר אשר שולם על ידינו למתרגם עבור עבודתו בשנה שקדמה לתאריך שבו התחלת להעסיקו או להשתמש בשירותיו של אותו מתרגם.
7.3   אתה מתחייב, על פי דרישה, לשפותנו (התיבה "אותנו", למטרת פסקה זו כוללת את מעסיקינו, סוכנינו וקבלני משנה) ולהמשיך ולשפותנו על כל הנזקים, הפסדים, פציעות, עלויות והוצאות בעלות כל טבע וסוג אשר נגרמו לנו, ובהיקף דומה במידה ואלו נגרמו על ידי או במיוחס ל:
7.3.1        השימוש או אחזקה על ידינו של כל עבודה מקורית או חומרים שסופקו לנו על ידיך בהקשר של אספקת השירות, כולל הפרה של כל זכות יוצרים של כל צד שלישי לכל ובכל עבודה מקורית או חומר.
7.3.2        עיבוד כל חומר על ידינו (כאשר המינוחים "עיבוד" ו"מידע" מתייחסים למינוחים ופרשנותם בחוק חופש המידע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל חוק רלוונטי אחר) במסגרת אספקת השירות כמפורט בפסקה 10.
7.3.3        כל הפרת אחריות שניתנה על ידך בפסקה זו, פסקה 7.
7.3.4        כל הפרה אחרת של מסמך תנאים וכללים זה, שבוצעה על ידך.
7.4    במקרה ותדרוש מאיתנו לספק לך את השירות במשרדך, או בכל מקום מיועד אחר שהוקצה על ידך אתה מתחייב ל: 
7.4.1        למנות צוות ואיש קשר מתאים, מיומן ומנוסה להיות אחראי על פעילותנו.
7.4.2        להסדיר ולספק גישה ואישורי כניסה למקומות אלו, למערכות רלוונטיות ולכל שאר המתקנים אשר סביר וידרשו לנו. 
7.4.3        לספק לנו את המידע אשר יידרש על ידינו על מנת לבצע את השירות ולהבטיח כי מידע זה הוא נכון ומדויק.
7.4.4        להבטיח כי כל אמצעי הזהירות, הביטחון והבטיחות הנדרשים אשר ימנעו כל נזק אשר יגרם בקשר לעבודה. 
7.4.5        אנו נהיה זכאים לחייבך בכול העלויות וההוצאות הנוספות אשר נאלץ להיחשף אליהן כתוצאה מכל תנאים או חומרים מסוכנים אשר ניתקל בהם במשרדך או במקום שתבחר.    
7.4.6        אנו לא נהיה מחויבים להמשיך ולבצע את השירות- הזמנת תרגום באמצעות האינטרנט,היכן שאנו חוששים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, שיקיים את הפרת אחריותך על פי פסקה 7, באמצעות מעשה שאינו חוקי או כשל בטיחותי.

8       הזמנה באמצעות האינטרנט:

 8.1        למזמין ידוע כי מדובר בסימולטור ו/או אלגוריתם המחשב ספירת מילים לקבצים מסוגים שונים ובשפות שונות ורבות וכי תיתכן סטייה בחישוב מספר המילים- במקרה זה החברה רשאית לחזור למזמין תוך 2 ימי עסקים וליידעו בסטייה האמורה.
8.2        מבלי לפגוע באמור לעיל הספק אינו מתחייב להצעת המחיר במקרה בו כמות /מספר המילים שהוזנו במחשבון אינה מדויקת ו/או שפת התרגום שהוזנה אינה מדויקת ו/או סוג התרגום שהוזן אינו מדויק.
8.3        למזמין ידוע הוא מאשר כי קיימת לחברה אפשרות לבטל את ההזמנה באתר מכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה למזמין תוך 2 ימי עסקים וזאת מבלי לתת נימוק מדוע בוצע כך- התמורה אם חויבה תוחזר במלואה למזמין.
8.4        למזמין ידוע כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההזמנה שבוצעה באתר- הכל בכפיפות לזמינותם של המתרגמים.

9        סודיות:

9.1   בכפוף לפסקה 9.3, (ומצידנו) תוך שמירה על הנחוץ לנו על מנת שנוכל לבצע את השירות, אף אחד מהצדדים אינו רשאי להשתמש בחומריו ומידעו הסודי של הצד השני.
9.2   בכפוף לפסקה 9.3, אף אחד מהצדדים אינו רשאי לחשוף לכל אדם אחר כל חומר סודי וחשאי של הצד השני.

9.3   כל צד רשאי לחשוף את החומר החשאי והסודי של הצד שני:
9.3.1        כאשר נדרש לעשות כן מכוח חוק או כל רשות חוקית, בהנחה שהצד שנדרש לחשוף את החומר הסודי, היכן שמעשי ולגיטימי לעשות כן:
9.3.1.1  עליו להודיע מיידית לבעלים על כל דרישה שכזו.
9.3.1.2  ובנוסף, עליו לשתף פעולה עם הבעלים תוך התחשבות בצורה, ההיקף והתזמון של חשיפה שכזו או כל פעולה אחרת שהבעלים עשוי לנקוט על מנת לקרוא תיגר על תוקפה של דרישה שכזו.    
9.3.2        לצוות החברה (או לכל חברה המקושרת אליה), צוותם של קבלני משנה או כל אדם אחר אשר מילוי חובותיו המקצועיות דורשות באופן סביר, חשיפה שכזו, בתנאי שצד שביצע חשיפה שכזו הבטיח שכל אדם מהמוזכרים אשר נחשף לחומר:
9.3.2.1  מיודע לגבי חובת החשאיות והסודיות הרובצת עליו תחת תנאים וכללים אלו
9.3.2.2  מסכים לנהוג על פי חובות אלו כאילו הן מגבילות אותו עצמו. 
9.4   החובה לסודיות וחשאיות האצורה בפסקה זו, פסקה 9, תמשיך להתקיים גם לאחר כל סיום ביטול או הפרת חוזה, ללא קשר לנסיבות או לצורה בה התרחשו אותן סיום, הפרה או ביטול.

10     אבטחת מידע:

10.1  כל צד יבטיח שבמהלך קיום וביצוע התחייבויותיו תחת תנאים וכללים אלו, הוא בכל זמן ימלא אחר הוראות וסעיפי חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, חוק חופש המידע וכל חוק רלוונטי אחר.  

11     הימנעות משידול:

11.1  אלא אם הוסכם אחרת על ידי "Trans-that שירותי תרגום", הלקוח (אשר למטרת פסקה זו כולל את כלל שותפיו של הלקוח) לתקופה של שנה אחת מרגע סיום החוזה, באופן ישיר או עקיף, על חשבונך או על חשבונו של כל אדם אחר, חברה, פירמה, מתחייב שלא לפתות, להעסיק, או לנסות לשדל מ "Trans-thatשירותי תרגום" או להשתמש בשירותי צוות "Trans-that שירותי תרגום" או בכל אחד ממתרגמיה/בלשניה העצמאיים. במקרה של הפרת סעיף זה, הלקוח ישלם ל"Trans-that שירותי תרגום" סכום השווה לגמול המצטבר אשר שולם על ידי "Trans-that שירותי תרגום" לחבר הצוות בשנה שקדמה לתאריך שבו התחיל להעסיקו או להשתמש בשירותיו של אותו חבר צוות, מיידית. במקרה של מתרגם/בלשן עצמאי, הסכום שישולם ישתווה לסכום המשכורת אשר הייתה משולמת לאותו בלשן עצמאי לו היה מועסק במשך שנה שלמה במשרה מלאה. פסקה זו לא תיושם במקום שיש ללקוח מערכת יחסים עובר לתאריך תחילת החוזה.  

12    ביטול:

12.1  אם אתה כתוצאה מכך תבטל, תקטין את היקף או תמנע (על ידי מעשה או מחדל מצידך או מכל צד שלישי אשר נסמך על ידך) את קיום החוזה, ישולם המחיר המלא המצוין בחוזה אלא אם הוסכם אחרת מראש. כל עבודה מקורית אשר סופקה לנו ועבודה מתורגמת אשר הושלמה על ידינו, תחת החוזה יהיו זמינות לך עם ביטול החוזה.    

12.2  אנו נהיה זכאים לבטל את החוזה או להביא לסיומו באופן מיידי בהודעה בכתב לך אם:
12.2.1    ביצעת הפרת חוזה מוחשית ובמקרה של הפרה כאמור אשר ניתנת לפיצוי, אתה כשלת לפצותנו בפיצוי כאמור תוך 7 ימים מקבלת ההודעה בכתב המפרטת את ההפרה ואת הפיצוי ההולם והנדרש עבורה. 
12.2.2    אתה סיכמת על הסדר מרצון עם נושיך או (בין אם בהיותך  עצמאי ובין אם היותך חברה) פשטת רגל או (בהיותך חברה) הוכפפת לפקודה מנהלית או נכנסת להליך פירוק או שעבוד לוקח חזקה או במקרה שכונס נכסים מונה על לפחות  אחד מנכסייך או רכושך או הפסקת או איימת להפסיק את עסקיך או התרחשותו של אירוע המשתווה או מקביל התרחש בכל תחום שיפוט שהוא.    
12.2.3    כל ביטול או סיום החוזה לא ימנע או יפסול כל זכות או פיצוי אשר עשויים לצמוח לכל אחד מהצדדים. 

13    פתרון סכסוכים ומחלוקות:

13.1   אם תתעורר כל מחלוקת בין הצדדים בנוגע לתרגום או כל שירות דומה אחר המסופק על ידינו,  אזי מחלוקת כזו, בהסכמת שני הצדדים, תופנה לאדם אשר מוסכם על שני הצדדים או (בברירת מחדל בהסכם, תוך התראה של 7 ימים מראש מצד כל אחד מהצדדים) לבורר המסוכם על-ידי הצדדים ובמידה ולא יגיעו הצדדים להסכם שכזה, יפנו הצדדים ליו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לצורך מינוי בורר.
13.2   עלות הבורר תיפול על באופן שווה על הצדדים.

13.3 במידה ולא הושגה הסכמה כאמור בסעיף , 13.1 החוזה יפורשו בכל המובנים בהתאם לחוק הישראלי והצדדים מתחייבים בזאת להעניק סמכות שיפוט ייחודית שלא ניתנת לסתירה לסמכותו של בית המשפט  בתל אביב, ישראל. 

14       שונות:

14.1  אף צד לא יהיה מחויב כלפי השני בגין עיכוב או כישלון בביצוע מחויבויותיו תחת החוזה הנובעות מכל מקרה ששליטתו חורגת ממתחם הסבירות בכללם מקרה של כוח עליון, פעולת ממשלה, מלחמה, שריפה, שיטפון, פיצוץ או מהומה אזרחית. 
14.2  אנו רשאים לשכור כל אדם, חברה או פירמה כקבלן משנה על מנת לבצע אחת או את כלל התחייבויותינו החוזיות ואנחנו רשאים להקצות ולהמחות אחת או את כלל זכויותינו והתחייבויותינו תחת החוזה.   

14.3  כל הודעה או תשדורות או תמסורות אחרות אשר יינתנו תחת תנאים אלו חייבות להיות בכתב ומורשות להתקבל או להישלח על ידי דואר רשום, תשדורת פקסימיליה או דואר אלקטרוני. כל הודעה או מסמך יוחזקו כמי שהוגשו: אם נמסרו אזי בשעת המסירה, אם נשלחו בדואר אזי 48 שעות לאחר מועד השליחה ואם נשלחו בתשדורת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, בזמן שליחת הדואר האלקטרוני או התשדורת.
14.4  כל ויתור מצידנו, על הפרת חוזה שביצעת, לא יחשב כויתור על הפרות מאוחרות או כל תנאי אחר בחוזה.
14.5  אדם שאינו צד להסכם זה לא יזכה לזכויות תחת החוזה (זכויות צדדים שלישיים) לפי חוק החוזים התשל"ג – 1973 במטרה לכפות כל תנאי על הסכם זה. פסקה זו אינה פוגעת בכול זכות או פיצוי הקיימים או זמינים לכל אדם אחר מאשר לפי חוק זה.
14.6  שפת ברירת המחדל בכל מקרה של מחלוקת, הסתייגות או לצורכי פרשנות תהיה עברית.
14.7  מסמך תנאים והגבלות זה נתון לשינויים ללא הודעה כתובה מראש.

15 זכויות יוצרים / רכוש אינטלקטואלי:

15.1 היוצרים/הרכוש האינטלקטואלי (כולל, אך לא מוגבל לזכויות העתקה) בעבודה המקורית ובעבודה המתורגמת יהיו מוענקות לך (או למיופי כוחך) אך על מנת הסרת הספק, אתה מתחייב בזאת להעניק לנו (ולקבלני המשנה שלנו) רישיון לאכסן ולהשתמש בעבודה המקורית ובעבודה המתורגמת למשך תקופת קיומו של החוזה ולמטרת אספקת השירות לך.